Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Π.Ε. Βοιωτίας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Βοιωτίας (με περιορισμό)

Περίοδος υποβολής: 23/6/2023 – 23/8/2023, ώρα 15:00

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης θα ενταχθούν επενδύσεις στις ακόλουθες υποδράσεις:

19.2.2.3: Ενισχύονται πράξεις που αφορούν ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων μόνο σε ορεινές περιοχές. Ενισχύονται, επίσης, και πράξεις που αφορούν τον εκσυγχρονισμό των τουριστικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Περιοχή Εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος, καθώς και ίδρυση άλλων μορφών τουριστικών επιχειρήσεων σε όλη την περιοχή παρέμβασης.

19.2.2.4: Ενισχύονται πράξεις που αφορούν: τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και εμπορίου, του τομέα των τροφίμων (μονάδες παραγωγής προϊόντων διατροφής όπως ζυμαρικών, αρτοποιίας – νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, γλυκών, μαρμελάδων, γλυκών κουταλιού, κλπ.), καταστήματα yγειονομικού eνδιαφέροντος, όπου υπάρχει συνδυασμός παρασκευής, λιανικής πώλησης και κατανάλωση από πελάτες εντός και εκτός αυτών των καταστημάτων, όπως γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία), τον εκσυγχρονισμό παντοπωλείων (Τομέας εμπορίου). Τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα όπως ενδεικτικά: βιοτεχνικές μονάδες (στον κλάδο ξύλου και επίπλων, των μετάλλων, του κοσμήματος, των ειδών ένδυσης κλπ.) μονάδες παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, χειροτεχνίας

19.2.2.5: Ενισχύονται πράξεις που αφορούν δημιουργία, τις αναγκαίες βελτιώσεις ή επεκτάσεις χώρων παροχής υπηρεσιών του τομέα της κοινωνικής εξυπηρέτησης όπως είναι παιδικών σταθμών, χώρων αθλητισμού, πολιτιστικών κέντρων κλπ σε συγκεκριμένες περιοχές: εκτός σχεδίου περιοχές των αστικών κέντρων Λιβαδειάς και Θήβας καθώς και Ορχομενό και Αλίαρτο όπου υπάρχει συγκέντρωση πληθυσμού και επομένως μεγαλύτερη ανάγκη για ύπαρξη τέτοιων υπηρεσιών.

19.2.3.3: Ενισχύονται πράξεις που αφορούν ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων μόνο σε ορεινές περιοχές. Ενισχύονται επίσης και πράξεις που αφορούν τον εκσυγχρονισμό των τουριστικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Περιοχή Εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος καθώς και ίδρυση άλλων μορφών τουριστικών επιχειρήσεων σε όλη την περιοχή παρέμβασης

Σε ποιους απευθύνεταιΥποψήφιοι που εμπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων της ΥΑ 1337/04.05.2022 (ΦΕΚ 2310/Β/11.05.2022) και σύμφωνα με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται ανά υποδράση στο Τοπικό Πρόγραμμα της ΟΤΔ​ Ελικώνας -Παρνασσός Α.Α.Ε. -ΟΤΑ​Περίοδος υποβολήςαπό 23/6/2023 έως 23/8/2023 (ώρα 15:00)
Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της πλατφόρμας ΠΣΚΕ, ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών να αποστείλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο.​

Είδος ενίσχυσης
Επιχορήγηση / ΕπιδότησηΠεριοχή εφαρμογής
Νομός Βοιωτίας
Η περιοχή εφαρμογής είναι η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας από την οποία εξαιρούνται τα αστικά κέντρα των πόλεων Λιβαδειάς και Θήβας (οι εντός σχεδίου περιοχές) και ανάλογα με τους περιορισμούς που τίθενται σε κάθε προκηρυσσόμενη υποδράση.​

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής παρουσιάζονται στο αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης​​​​​​​​​​​. … Τι χρηματοδοτείται
Αγορά, ή κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης. Επίσης, ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων εφόσον αντιστοιχούν στην δυναμικότητα ή της ανάγκες της μονάδας και δεν αποτελούν μεμονωμένη δαπάνη αλλά συμπληρωματική δαπάνη σε παραγωγικές επενδύσεις. Σε περίπτωση χρήσης του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 δεν είναι επιλέξιμες οι ενισχύσεις για παραγωγή ενέργειας και επομένως ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:
Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης.Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.
Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλου και πιστοποίησης.Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. Επίσης στις δαπάνες αυτές δύνανται να συμπεριλαμβάνονται και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή και την τεχνική υποστήριξη της αίτησης στήριξης.

Από τις ανωτέρω δαπάνες όταν γίνεται χρήση του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, επιλέξιμες δύναται να είναι μόνο όσες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 περίπτωση II Γii9 και μπορεί να θεωρηθούν άυλα στοιχεία ενεργητικού. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, οι δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποβολή και την τεχνική υποστήριξη της αίτησης στήριξης δεν είναι επιλέξιμες.
Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14) οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ., εντός των ορίων του οικοπέδου. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14) οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της επένδυσης (υποχρεωτική ασφάλιση). Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14) οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εφόσον αυτό προσελήφθη, για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του, σε περίπτωση αυτεπιστασίας. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14) οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.
Ειδικά για τις υποδράσεις 19.2.2.3 και 19.2.3.3: Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω, είναι:
Δαπάνες ειδικού εξοπλισμού όπως η αγορά-κατασκευή παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών για εξυπηρέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων, αγορά αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης, αγορά οχημάτων μεταφοράς πελατών για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού/θεματικού τουρισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους και μέχρι του ποσού των 30.000 € για τα οχήματα αυτά.Κατασκευή οικίσκου – αποθήκης για τις ανάγκες φύλαξης – εξυπηρέτησης της επένδυσης, μέχρι 40τμ, μόνο για επενδύσεις τουριστικών καταλυμάτων.Έργα πρασίνου καθώς και έργα διακόσμησης (εφόσον αποτελούν λειτουργικό τμήμα της επιχείρησης).Εξοπλισμός αναψυχής πελατών (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας).
Ειδικά για την υποδράση 19.2.2.5: Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω, είναι:
Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κλπ.) εφόσον αποτελούν λειτουργικό τμήμα της επιχείρησης.Αγορά οχημάτων ειδικού τύπου που συνδέονται με τον σκοπό της επένδυσης (π.χ. ειδικά οχήματα μεταφοράς ΑμεΑ σε επενδύσεις συνδεόμενες με την υγεία).
Προϋπολογισμός€ 1.500.000