Πώς κάνω έναρξη ατομικής επιχείρησης

Η έναρξη ατομικής επιχείρησης μπορεί να γίνει πλέον εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά και μπορεί να πάρει από 2 ημέρες μέχρι και 2 εβδομάδες. Η διάρκεια αυτή εξαρτάται κυρίως από την ΔΟΥ που καλείται να καταχωρήσει την έναρξη και φυσικά παίζει ρόλο ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της εφορίας όπου ανήκει η έδρα της επιχείρισης.

ΓΕΜΗ
Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κάνει εγγραφή στο ΓΕΜΗ (Γενικό εμπορικό μητρώο) που στεγάζεται σε ένα από τα Επιμελητήρια (Επαγγελματικό, Εμπορικό, Βιοτεχνικό ή Οικονομικό), αναλόγως με την κατηγορία που ανήκει η δραστηριότητα που θέλεις να δηλώσεις ως υποψήφιος νέος ελεύθερος επαγγελματίας.
Στην διαδικασία αυτή, μπορείς να δηλώσεις και να κατοχυρώσεις τον διακριτικό τίτλο της επιχείρησης. Μέσα από το ΓΕΜΗ μπορείς να ελέγξεις, εάν τυχόν υπάρχει ήδη η επωνυμία που θέλετε να δηλώσεις (στο www.businessregistry.gr).

 • Θα χρειαστείς:
 • Παράβολα εγγραφής ΓΕΜΗ – Επιμελητήριο (60,00€) .
 • Πάγια έξοδα ατομικής επιχείρησης στο ΓΕΜΗ (45,00€ / έτος και για το Επιμελητήριο 11,00€ / έτος).

Η εγγραφή στο ΓΕΜΗ γίνεται εξ αποστάσεως, μέσω email ή τηλεφώνου στο αντίστοιχο τμήμα Επιμελητηρίου της πόλης σας (πχ. Επαγγελματικό, Εμπορικό, Βιοτεχνικό, Τεχνικό). Λόγω των αλλαγών που έχουν επέλθει με τον COVID-19, η εγγραφή στο ΓΕΜΗ γίνεται μετά την έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ.

ΕΦΚΑ
Έπειτα, προβλέπεται εγγραφή στα μητρώα ασφάλισης του ΕΦΚΑ (Πρώην ΟΑΕΕ) ως ελεύθερος επαγγελματίας, στο υποκατάστημα που ανήκει η έδρα της επιχείρησης σου.
Η προεγγραφή στον ΕΦΚΑ γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσα από την εφαρμογή απογραφής ΕΦΚΑ, δηλώνοντας τους επιθυμητούς ΚΑΔ.
Σημειώνουμε πως δεν πρέπει να υπάρχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ για τη χορήγηση βεβαίωσης για τη ΔΟΥ.
Η επίσημη εγγραφή στον ΕΦΚΑ ξεκινάει με την έναρξη στην εφορία. Σημειώνουμε πως είτε γίνει η έναρξη στην εφορία αρχές του μήνα είτε στο τέλος του, χρεώνεσαι τις εισφορές για όλο τον μήνα.
Κάθε χρόνο ο κάθε επαγγελματίας θα πρέπει να δηλώνει την ασφαλιστική κλάση του ΕΦΚΑ στην οποία θέλει να ανήκει. Εαν δεν το κάνει, θα εισέρχεται αυτόματα στη χαμηλότερη ασφαλιστική κλάση.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΔΡΑ
Η επιχείρηση πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα χώρο να στεγάζονται ασφαλή τα φορολογικά βιβλία της.
Στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έδρα το σπίτι σου. Εάν όμως θέλεις να ασχοληθείς με το εμπόριο και κάποιες άλλες δραστηριότητες, δυστυχώς δεν επιτρέπεται να έχεις την κατοικία σου για φορολογική έδρα.
Για όλες τις άλλες περιπτώσεις χρειάζεται ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο επαγγελματικής μίσθωσης, με ηλεκτρονική αποδοχή από τον επιχειρηματία.

ΕΝΑΡΞΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ

Τώρα, μένει για να ετοιμάσεις τον φάκελο για την εφορία! Πλέον μπορείς ηλεκτρονικά να αποστείλεις σε email στην εφορία της έδρας σου όλα τα δικαιολογητικά έναρξης.

Τα αρχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν στο email:

Τη βεβαίωση προεγγραφής ΕΦΚΑ
Έντυπο Μ2 – Έναρξης εργασιών με όλους τους ΚΑΔ και τις βασικές πληροφορίες της επιχείρησης
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Στην περίπτωση αλλοδαπών φυσικών προσώπων, υπηκόων τρίτων χωρών, που κατοικούν στο εσωτερικό της χώρας συνυποβάλλεται άδεια διαμονής ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα
Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο ή υπεύθυνη δήλωση για δωρεάν παραχώρηση χώρου σχετικά με την έδρα
Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνεται η έδρα, ο αριθμός μισθωτηρίου και το αντικείμενο της δραστηριότητας (ΚΑΔ)
Υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ για έσοδα έως 10.000€ (εφόσον επιλεγεί)
Πτυχίο-Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται)
Προέγκριση άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος – Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου από Δήμο (εφόσον απαιτείται)
Βεβαίωση αυτοψίας έδρας (εφόσον δεν πάρεις απαλλαγή)

Τι χρειάζεται να διαθέτεις για να ξεκινήσεις;

 • -Φορολογικά βιβλία και στοιχεία (παραστατικά πωλήσεων)
 • -Σφραγίδα επιχείρησης
 • -Επωνυμία (Ονοματεπώνυμο)
  Διακριτικός τίτλος (εάν υπάρχει)
  Δραστηριότητα επιχείρησης
  Διεύθυνση έδρας, Τηλέφωνο
  ΑΦΜ – ΔΟΥ
  Προαιρετικά : website, αριθμός ΓΕΜΗ, αριθμός ειδικής αδείας κλπ)
 • -Επαγγελματικό λογαριασμό Τραπέζης, δηλωμένο στο taxisnet
 • -POS -Τερματικό ηλεκτρονικών συναλλαγών και σύστημα καρτών πληρωμής.
 • -Φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ταμειακή μηχανή)

Συνοπτικά, ποιές είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις σου;

 • Βιβλίο εσόδων – εξόδων : Παρακολούθηση σε απλογραφικό σύστημα και υποχρεωτική ενημέρωση κάθε τρεις μήνες.
 • Δήλωση ΦΠΑ : Υποβολή κάθε 3 μήνες (Το ΦΠΑ Α’ τριμήνου Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος, υποβάλλεται δήλωση έως τέλος Απριλίου και ούτω καθ’ εξής για τις άλλες τρεις τρίμηνες δηλώσεις ΦΠΑ.)
 • ΜΥΦ : Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών για όλα τα τιμολόγια για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών
 • Φορολογική Δήλωση έτους : Ε1 και Ε3
 • Φόρος παρακράτησης επιχειρηματιών : Κάθε μήνα για κάθε επιχειρηματία που έχει εκδοθεί τιμολόγιο παρακράτησης φόρου
 • (ΦΜΥ) Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών : Κάθε μήνα για κάθε εργαζόμενο

Για να στηρίξεις την επιχειρισή σου, πρέπει, τέλος, να διαθέτεις και έναν ικανό και αξιόπιστο συνεργάτη- λογιστή ή κάποιο φοροτεχνικό/λογιστικό γραφείο. Ο συνεργάτης αυτός θα πρέπει να είναι πάντα ενήμερος αναφορικά με τις ολοένα και αυξανόμενες υποχρεώσεις που μπορεί να έχει η επιχείρισή σου και βέβαια να σε γεμίζει εμπιστοσύνη, για να χτίσετε μια σταθερή και μακροχρόνια συνεργασία!