Ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο

Δείτε την προκήρυξη εδώ
Δείτε τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά εδώ